מאמרים

חשבון נאמנות בהסכם מכר נכס נדל"ן

כמעט בכל הסכם מכר של נכס נדל"ן ייקבע, כי ייפתח הסכם נאמנות שבו יופקדו כספים מתוך כספי התמורה המשולמים על ידי הקונים. אך מה הסיבה של הפקדת הכספים בחשבון הנאמנות? כיצד נקבע הסכום הכספי שיופקד בחשבון? ומתי כספי הנאמנות ישוחררו מהחשבון? על כל זאת ועוד במאמר שלהלן.

hand shake over a house and keys.jpg

מהו "מס רכישה" ומדרגות מס רכישה לשנת 2020

שוקלים לרכוש נכס נדל"ן? אם כן, חשוב שתכירו את המושג "מס רכישה", שהוא מס החל על רוכשי נכסי נדל"ן. במאמר הבא תוכלו להכיר את המושג ומפורטים בו גם מדרגות מס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים לשנת 2020.

Calculator

מהו יפוי כח בלתי חוזר

יפוי הכח הוא מסמך משפטי בעל חשיבות מירבית, בייחוד כאשר מדובר ביפוי כח בלתי חוזר הנחתם במסגרת עסקת נדל"ן. על המשמעות המשפטית של יפוי כח בלתי חוזר ומה שמבחין אותו מיפוי כח "סטנדרטי" ועוד במאמר שלהלן.

Power of Attorney

מהו "כתב התחייבות לרישום משכנתא" 

כאשר מבצעים עסקה לרכישת דירה, פעמים רבות הקונים מעוניינים בלקיחת משכנתא.

לאחר שלב חתימת החוזה לרכישת הדירה, נראה בעסקאות מכר שתי הערות אזהרה רשומות על זכויות הבעלים- הערת אזהרה לטובת הרוכשים והערת אזהרה לבנק למשכנתאות של הקונים. בשלב זה, על מנת שלבנק תהיה בטוחה לרישום לטובתו, ועד להעברת הזכויות במלואן לקונים, נדרש כי המוכרים יחתמו על כתב התחייבות לרישום משכנתא מול הבנק.

כתב התחייבות לרישום משכנתא.jpg

מהו תיקון מספר 6 לחוק פינוי ובינוי?

חוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006 הוא אחד מהמקורות החקיקתיים לפרויקטים של התחדשות עירונית. בתיקון מספר 6 לחוק מקיץ 2018 המחוקק פעל לחיזוק מעמדם של בעלי הדירות מול יזמי פרויקטים של פינוי ובינוי.

מהו הקנס המנהלי הקצוב בגין עבירות בנייה?

תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - תכנון ובניה), התשע"ח-2018 אשר חוקקו מכוח חוק העבירות המנהליות תשמ"ו-1985 , מאפשרות להטיל קנס כספי בסכום קצוב על עבריינים שביצעו עבירה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965. 

ישנם שלושה סוגי עבירות אשר בגינם ניתן להטיל קנס מנהלי קצוב.

Stacks of Coins

"טופס 4" - כי אי אפשר בלעדיו

אם שקלתם לרכוש דירה מקבלן, או לרכוש נכס ממוכר שבנה אותו בבניה עצמית, וודאי נתקלתם במושג "טופס 4". על פניו, המושג נשמע טכני מאוד, אך למעשה המשמעויות הנגזרות ממנו הן רבות ומגוונות ובעיקר - האפשרות להשתמש בנכס ולאכלס אותו.

Electrician

"מסירת חזקה (בדירה)" - מעמד מיוחד במינו הכיצד?

שלב "מסירת החזקה" הינו מושג בהליך רכישת דירה ומאופיין בכך שמוכר דירה מוסר את החזקה, המפתח והשליטה הפיזית בדירה לקונה, יחד עם המסמכים הדרושים לקונה, כגון יפוי כח בלתי חוזר, על מנת להעביר את הבעלות, בלשכת רישום המקרקעין או ברשות מקרקעי ישראל, על שם הקונה. 

Key to Success

חוות דעת שמאי לפרויקט פינוי בינוי לפי תקן 21

תקן 21 נקבע על ידי מועצת שמאי המקרקעין בשנת 2012. מה קובע תקן 21? כיצד ממנים שמאי פינוי בינוי לעריכת חוות דעת לפי תקן 21? על כל זאת ועוד במאמר שלהלן.

חוות דעת שמאי.jpg

"כתב התחייבות בלתי חוזר" - פסק דין בו זכה משרדנו מבהיר את חשיבות מסמך זה בעסקאות נדל"ן

לעיתים צדדים לעסקאות נדל"ן חותמים במסגרת העסקה על כתבי התחייבויות הכוללים התחייבויות שהן נלוות, אך בו בעת בלתי נפרדות, להסכם המרכזי של העסקה.

 

כאשר מוסיפים לכותרת הכתב את המילים "בלתי חוזר" וכן בהתאם לתוכן הכלול בכתב ההתחייבות עשויות להיות לכך השלכות ארוכות טווח שחשוב להיות מודעים אליהן.

 

בתיק בו טיפל ואף זכה משרדנו הכריעה המפקחת על הבתים המשותפים בנתניה בעניין המשמעות של "כתב התחייבות בלתי חוזר" בעסקת נדל"ן. 

Contract Review

"בית משותף" - הרבה יותר מסתם כינוי

החשיבות של רישום בית משותף.

רבים מאזרחי ישראל גרים בבניין דירות שהינו "בית משותף". 
אם תהיתם מה הופך בניין מגורים ל-"בית משותף" תשמחו לגלות שיש לכך הגדרה של ממש המופיעה בחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 ("החוק"). 

Apartment Building

בטוחות לקונה מקבלן לפי חוק מכר

החוק קובע ומסדיר רשימת בטוחות ברורות העומדות לרשות הקונה בעת רכישת דירה ישירות מהקבלן.

קבלן לא יקבל מעל ל7% ממחיר הדירה, אלא אם כן הבטיח את כספי הרוכש באחת מחמשת הדרכים הבאות.

Pile of Coins

מהו "הסכם שיתוף" במקרקעין?

על פי סעיף 29 לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969 (להלן: "החוק"), הסכם שיתוף הינו הסכם אשר נערך בין בעלי זכויות משותפים במקרקעין והוא נוגע לאופן ניהול המקרקעין המשותפים לרבות אופן השימוש בהם וכן לזכויות ולחובות של השותפים.

Archaeological Map

כולם מדברים עליה, אבל מהי בעצם "הערת אזהרה"?

על פי סעיף 126 לחוק המקרקעין, הערת אזהרה היא הערה הרשומה במרשם המקרקעין ("הטאבו") בדבר קיומה של התחייבות בכתב, מאת בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין המסוימים עליהם רשומה ההערה עסקה, או לחילופין, להימנע מלעשות בהם עסקה

Contract Paper Signing

"היתר בניה" -

יסוד חשוב בכל נכס נדל"ן

בהתאם לסעיף 145 לחוק התכנון והבניה תשכ"ח – 1965 ("החוק") ישנן עבודות בניה, הריסה וסגירה המחייבות קבלת אישור מאת "רשות הרישוי המקומית" בטרם ביצוען. "רשות הרישוי המקומית" הינה הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

קניתם דירה מקבלן?

חשוב שתדעו מהי "תקופת הבדק"

תקופת הבדק היא שם כולל למקבצי זמנים הקבועים בתוספת שבחוק המכר דירות, תשל"ג – 1973 ("החוק") והמתייחסות לתיקון ליקויים מסוגים שונים בדירות מגורים חדשות שנרכשו מקבלנים.

תקופת הבדק מתחילה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה (סעיף 4 לחוק). תקופה זו מתחילה עם מסירת החזקה בדירה, והיא נמשכת לפרקי זמן שונים כמפורט בתוספת שבחוק ובהתאם למהות הליקוי שנמצא בדירה.

Contractor

מיהו "מארגן" לפי חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), תשע"ז - 2017

במטרה להגן על האינטרסים של בעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית חוקק חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות) אשר מסדיר את אופן התנהלותם של מארגנים הפועלים מול בעלי דירות לצורך ארגון והוצאה לפועל של פרויקטים של התחדשות עירונית. היכנסו למאמר המלא בכדי ללמוד על מטרות החוק והפרמטרים לפיהם המארגנים נדרשים לפעול.

Female Speaker

תכנית כוללנית

אחד המושגים ה"חמים" והמדוברים לאחרונה בעולם הנדל"ן ותכנון ובניה הינו המושג של "תכנית כוללנית". אין ספק כי תכנית תא/5000, תכנית כוללנית אשר אושרה בתל אביב, תרמה עליית מושג לכותרות. לקריאה נוספת הכנסו למאמר.

Aerial Photo of a City

מהו "היטל השבחה"?

היטל השבחה הוא מושג שחשוב מאוד להכיר אם אתם עומדים בפני מכירה או רכישה של נכס נדל"ן. למי משלמים את היטל ההשבחה ומדוע משלמים את ההיטל? על זאת ועוד במאמר להלן.

Office Building

שוכרים דירה בעיניים פקוחות

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2015, בה ערכה הלשכה סקר מקיף של הוצאות משקי הבית בישראל, כ-30% מתושבי ישראל מתגוררים בדירות שכורות.

Leasing a Home

האם דירת גג בבניין מחסלת את החלום לתמ"א 38? מאמר בגלובס נדל"ן

קיומה של דירת גג יוצר לעיתים קושי משמעותי בקידום הפרויקט שהינו מורכב ורווי אתגרים לכשעצמו

מהם המקרים שעלולים לצוץ - ואיך מתמודדים איתם?

"חכירה" ו-"בעלות" במקרקעין

המושג "בעלות" מתייחס לזכות משפטית בנכס, המקנה לבעל הזכות את הכוח המשפטי לעשות בנכס כל שירצה, בכפוף למגבלות שנקבעו בחוק או בחוזה. זכות הבעלות טומנת בחובה את כלל הזכויות שניתן להקנות בנכס, ובכללן: חזקה, שימוש, שינוי או עיבוד הנכס, השמדתו והקניית הזכויות בנכס לאחרים.

נהוג להגדיר את זכות הבעלות כזכות לעשות בנכס כל דבר כמפורט לעיל וכן בתור הזכות להרחיק ידם של אחרים מהנכס. 

Sold

"פירוק שיתוף" - הכיצד?

פירוק שיתוף במקרקעין מוסדר בסעיפים 37 עד 45 לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 ("החוק") הקובע, כי לכל אחד מהשותפים בנכס מקרקעין הזכות לדרוש את פירוק השיתוף בכל עת.

Red Barn

©2020 by Ephrat Chinitz, Adv  |  Site Design: Studio Tiltan

  • Grey Twitter Icon
  • אפרת חיניץ משרד עורכי דין
  • Grey Google+ Icon