top of page

תיקוני חקיקה בחוק ההסדרים 2023 - "חוק התכנית הכלכלית" הנוגעים להתחדשות עירונית

חוק ההסדרים לשנת 2023, הנקרא גם "חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023-2024), התשפ"ג -2023" (להלן: "חוק ההסדרים"), כולל מספר תיקוני חקיקה בנושאים שונים וביניהם תיקונים הקשורים להתחדשות עירונית ולמיסוי בפרוייקטים של תמ"א 38 ומיזמי פינוי בינוי.

מטרת החוק (כפי שמובאת בתזכיר לחוק) –

הינה לקדם יישום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני והגדלת שיעור מימושן של תכניות להתחדשות עירונית וקידומן של עסקאות לפי תכניות לחיזוק בניינים, בהתאם ליעדים שהוצבו לכך ע"י הממשלה.


חקיקה חוק ההסדרים 2023 התחדשות עירונית

להלן מובאים מספר תיקונים שבוצעו במסגרת החקיקה בתחום ההתחדשות העירונית:


1. הפחתת הרוב הדרוש לקידום פרויקטים של תמ"א 38

חוק ההסדרים השווה את התנאים שיחולו בתמ"א 38 לאלו שחלו פינוי בינוי בנוגע לרוב הדרוש המאפשר לנקוט בהליכי תביעה כנגד דיירים סרבנים, תוקן סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח- 2008 (להלן – "חוק המקרקעין"), כעת כדי שיהיה לנקוט בהליכי תביעה בפרוייקטים של תמ"א 38 נדרש רוב של שני שליש (במקום ארבע חמישיות) מבעלי הדירות בפרויקט שחתמו על הסכם התמ"א 38 ושלדירותיהם צמוד לפחות שני שלישים משטח הרכוש המשותף.


2. זכויות קשישים בפרויקטים של תמ"א 38

חוק ההסדרים השווה את התנאים בתמ"א 38 לאלו שבפינוי בינוי בנוגע לזכויות הקשישים בפרויקטים אלה. לאחר אישור החוק הופחת גיל הקשישים הזכאים להטבות בתמ"א 38 מ- 80 ל- 75. כמו כן, במקרים רבים לא יחשבו הקשישים כסרבנים לפרויקט ככל ולא הוצעו להם חלופות שונות בתמורה, כגון: רכישת דירה במקום אחר בשווי דירת התמורה בפרויקט, או לקבל כסף בהתאם לשווי דירת התמורה.

בחוק ההסדרים נוספה גם התייחסות להטבות להם זכאים חולים סיעודיים בפרויקטים של תמ"א 38 ובמיזמי פינוי בינוי התואמות לאלה של דיירים קשישים, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. מדובר בבעלי דירות הנזקקים לשירותי סיעוד ברמות מחמירות לפי חוק הביטוח הלאומי ומתגוררים בבניין המיועד להתחדשות עירונית. עד היום חולים אלה לא היו זכאים להטבות בחוק.


3. הכרזה על מתחמי פינוי בינוי

נקבע בחוק ההסדרים שאין צורך באישור הרשות המקומית או היוועצות עם מהנדס הרשות המקומית בשלב המקדמי, אם התכנית תואמת לתכנית כוללנית להתחדשות עירונית אשר קיבלה כבר אישור.


4. הרחבת סמכות הממונה על פניות הדיירים בפרוייקטים של התחדשות עירונית

נקבע בחוק ההסדרים, כי הממונה על פניות הדיירים לפי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית התשע"ו- 2016 (להלן – "חוק הרשות להתחדשות עירונית") יוכל לתת אישור שלפיו עסקה או התחייבות לביצוע עסקה, בטלה, בוטלה או פקעה לאחר שהתמלאו התנאים, הקבועים לפי העניין. עוד נקבע, כי משניתן אישור הממונה כאמור ביחס לעסקה מסוימת, יראו באישור זה, כהוכחה להנחת דעתו של הרשם, כי עילת הערת האזהרה שנרשמה ביחס לאותה עסקה בטלה ובהתאם הוא יוכל למחוק אותה, בכפוף לכך שהוא יודיע מראש לצדדים המעוניינים על כוונתו לעשות כן ונתן להם זמן סביר לפנות לבית המשפט.


5. חובת גילוי ושקיפות בפרויקט תמ"א 38

בחוק ההסדרים אומצו הוראות פינוי בינוי בנוגע לחובת הגילוי והשקיפות. מי שהינו אחד מהגורמים המפורטים להלן חייב לציין זאת באופן ברור בפנייה הראשונה לבעלי דירות ובהסכם ההתקשרות. כמו כן, עליו לדווח לבעלי הדירות על כל שינוי בתמורה שאינו זניח בהשוואה לבעלי דירות אחרים.

להלן הגורמים: מי שפועל מטעמו של יזם המעוניין בביצוע עסקה או מי שמקבל או עתיד לקבל תמורה מהיזם או מהקבלן שעתיד לבצע את העבודה או מי ששכרו תלוי בהתקיימותה של עסקה.


6. ביטול חובת הצגת אישור רשות מקומית להיעדר חובות ארנונה לנוטלי משכנתא

חוק ההסדרים קבע, כי נוטלי משכנתאות לא יידרשו עוד להמציא אישור רשות מקומית (אישור עיריה) להיעדר חובות ארנונה, בכדי לרשום את משכנתה בלשכת רישום המקרקעין. התיקון יחסוך לציבור בירוקרטיה וכן את העלויות הכרוכות בהמצאת אישור זה ויקל על הליכי רישום משכנתאות בפרויקטים מורכבים של התחדשות עירונית.

Comments


bottom of page