top of page

עריכת הסכם שכירות באמצעות עו"ד המתמחה בתחום הנדל"ן לקבלת ניסוח מיטבי


אמנם, ישנן עיריות המפרסמות הסכם שכירות מומלץ, כמו עיריית תל אביב יפו שלאחרונה (שנת 2023) עדכנה את הסכם השכירות המומלץ אותו גיבשה לראשונה בשנת 2016 ופורסם באתר העיריה.

אולם, עריכת הסכם שכירות באמצעות עו"ד המתמחה בנדל"ן תוביל להסכם שכירות מפורט יותר המונע סיכונים מיותרים


לאחרונה פרסמה עיריית תל אביב נוסח מעודכן מהסכם השכירות המומלץ על ידה. מאחר ועל פי נתוני עיריית תל אביב-יפו 52% מתושבי תל-אביב -יפו מתגוררים בה בשכירות ביקשה העירייה להגביר את היציבות ואת הוודאות בשוק השכירות החופשית, הן בנוגע למשך השכירות והן בנוגע לדמי השכירות. עיון בנוסח הסכם השכירות המומלץ מעלה, כי משך תקופת השכירות יקבע מראש לשלוש שנים והעלאת דמי השכירות תוכל להתבצע רק בשנה השלישית של החוזה ובשיעור של עד 5%.


יש לברך על העשייה הפעלתנית בעיריית תל אביב בכל הנוגע לשוק השכירות ורצונה להציע מתווים פרקטיים בשטח ליצירת תנאים הוגנים והגברת היציבות בשוק זה. ואולם, עדיין אין בנוסח המומלץ כדי להוות ניסוח מיטבי עבור כלל המשכירים והשוכרים בכל המצבים הקיימים. לפיכך, יש לשקול עריכת הסכם שכירות באמצעות עו"ד המתמחה בתחום הנדל"ן.


מדוע כדאי לערוך הסכם שכירות באמצעות עו"ד נדל"ן ?

עריכת הסכם שכירות באמצעות עו"ד נדל"ן מובילה לרוב להסכם שכירות מפורט יותר, אשר יאפשר למשכיר ולשוכר להתמודד עם מצבים שבהם אחד מהצדדים לא יעמוד בהתחייבויותיו ובעיקר במצב בו שוכר לא יתפנה מהדירה המושכרת.

על מנת לשמור על האינטרסים שלכם, ליצור ודאות ולהימנע מסיכונים מיותרים, מומלץ שלא להתפשר על ניסוח של הסכם מפורט וברור ע"י עו"ד נדל"ן, כך שבמקרים של הפרת ההסכם תוכלו לפעול בזמן ולחסוך עלויות מיותרות.

כמו כן, לעיתים ישנם בעלי דירות המתגוררים בחו"ל ואין באפשרותם לטפל בעריכת ההסכם ו/או בחתימתו ולשם כך ניתן להיעזר בעו"ד המתמחה בנדל"ן.

עריכת הסכם שכירות אצל עו"ד נדל"ן
הסכם שכירות

להלן מספר דגשים למשכיר דירה:


1. עוד לפני עריכת הסכם שכירות, מומלץ לברר פרטים על זהות השוכר. כמו: פרטים על יכולתו הכספית לשלם את דמי השכירות לרבות באמצעות עיון בתלושי שכר של השוכר, בירור על עברו כשוכר, בירור פרטים לגבי עבר פלילי או מצב של חדלות פרעון.


2. מומלץ להבהיר לשוכר, כי מטרת השכירות היא למגורים בלבד ולפרט פעולות שאסורות עליו לבצע בדירה. כמו למשל איסור על ביצוע שינויים במושכר ללא הסכמתו המפורשת של המשכיר.

אם בכל זאת הוסכם, כי ניתן לבצע התאמות במושכר, יש לקבוע האם בסיום תקופת השכירות יוחזר המושכר למצבו הקודם או שהשינויים יוותרו.


3. מומלץ להבהיר לשוכר, כי הוא אינו רשאי להעביר את זכותו כשוכר לאדם אחר, ואף רצוי לאסור פעולות העלולות להוות מטרד לשכנים ולסביבה.

4. חשוב לציין בהסכ,ם כי המשכיר רשאי להגיע לנכס ולבדוק את מצבו, בהתראה מראש.


5. כדאי להבהיר בהסכ,ם כי במידה והמשכיר יהיה מעוניין למכור את הנכס במהלך תקופת השכירות, השוכר יאפשר למשכיר להגיע עם רוכשים למושכר, בהתראה מראש.


6. רצוי, כי תשלום דמי השכירות יתבצע באמצעות שיקים שימסרו מראש למשכיר לכל תקופת השכירות.


7. נהוג לדרוש מהשוכר שיקים כבטחונות עבור תשלומים שוטפים כגון: דמי ועד, מים, ארנונה, חשמל, גז ובנוסף לדרוש ערבות בנקאית או שיק בנקאי כביטחון.

כמו כן, נהוג להחתים ערבים על כתב ערבות אשר יאפשר גביית חובות באמצעות ערבים, באם השוכר לא יעמוד בהתחייבויותיו.


8. מומלץ להדגיש בהסכם, כי במצב בו השוכר יסרב לפנות את המושכר, המשכיר יהיה רשאי לגבות פיצוי על כל יום עיכוב בפינוי המושכר וכן בגין נזקים נוספים שיגרמו למשכיר בשל הפרת הסכם השכירות וזאת מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים למשכיר לפי דין ולפי הסכם.


להלן מספר דגשים לשוכר דירה:


1. עוד לפני עריכת הסכם השכירות מומלץ לוודא שמי שמחתים אתכם על ההסכם הוא אכן בעל הדירה (באמצעות הנפקת נסח טאבו ובדיקת ת.ז. מקורית של המשכיר).


2. מומלץ לכלול בהסכם סעיף המאפשר קיצור תקופת השכירות בכפוף להודעה מוקדמת. במצב זה, השוכר יוכל למצוא שוכר חלופי תחתיו אשר יקבל על עצמו את תנאי ההסכם ויהיה מקובל על המשכיר. המשכיר יוכל להתנגד רק מטעמים סבירים בלבד.


3. כדאי להבהיר בהסכם מי אחראי על תיקון ליקויים בדירה ולקבוע לוח זמנים לביצוע התיקונים.


4. מומלץ לציין בהסכם, כי התשלומים לועד הבית במהלך תקופת השכירות חלים רק עבור הוצאות שוטפות לניקיון ולא עבור תיקון של תשתיות או שיפוץ הבניין.


5. אם הדירה כוללת ריהוט ומכשירי חשמל מומלץ לבדוק את תקינותם, לתעד את מצבם באמצעות צילום ולצרף נספח להסכם ובו רשימת הציוד והריהוט, כולל פירוט של מצבם. כמו כן, חשוב לקבוע בהסכם מי אחראי על תיקונם במידה ומכשיר חשמל מתקלקל או ניזוק.


6. מומלץ לכלול בהסכם סעיף המאפשר אופציה להארכת הסכם השכירות בשנה נוספת או יותר ולציין את גובה דמי השכירות ותנאיה בתקופת האופציה.


7. חשוב לבצע קריאת מונה של מים, גז, חשמל טרם קבלת הדירה ובסיום תקופת השכירות לבצע העברת החשבונות על שם בעל הדירה או על שם השוכר החדש.


コメント


bottom of page