top of page

מהו אישור עירייה לטאבו, או - "תעודה לרשם המקרקעין"?


הקדמה


בכדי להשלים עסקה במקרקעין יש לבצע רישום של הזכויות בנכס הנמכר על שם הקונים. לצורך כך נדרשים המוכרים להמציא אישורים הן מרשות המיסים (משרדי מיסוי מקרקעין) והן מהרשות המקומית בה הנכס ממוקם. בתמצית, האישורים משתי הרשויות הנ"ל מהווים אסמכתא שאין למוכרים חובות כלשהן כלפי אותן רשויות ומאשרים לגורם המנהל את רישום הזכויות בנכס (לשכת רישום המקרקעין - ה"טאבו") להעביר את הזכויות בנכס על שם הקונים.


דירה למכירה - מהו אישור עירייה לטאבו

המשמעות של אישור העירייה

ובכן, מהו אישור עירייה לטאבו? באישור העירייה לטאבו, המכונה גם "תעודה לרשם המקרקעין" הרשות המקומית מאשרת, כי אין למוכרים חובות כלשהן בארנונה ו/או בהיטל השבחה בגין הנכס הנמכר וזאת עד למועד ביצוע העסקה (מבחינת היטל השבחה) ומועד מסירת החזקה בנכס (מבחינת הארנונה).

את אישור העירייה לטאבו מזמינים מהרשות המקומית לאחר חתימת הסכם המכר והזמנתו כרוכה בתשלום אגרה לרשות המקומית.

לקריאה נוספת על מהו "היטל השבחה" - לחצו כאן.


Comentários


bottom of page