top of page

מהו "כתב התחייבות לרישום משכנתא"

מתי מבצעים התחייבות לרישום משכנתא?

כאשר מבצעים עסקה לרכישת דירה, פעמים רבות הקונים מעוניינים בלקיחת משכנתא מבנק למשכנתאות. על מנת שהקונים יוכלו לעשות זאת, הבעלים של הדירה (המוכרים) חותמים בפני עו"ד על טופס לפיו הם מתחייבים לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין (להלן: "הטאבו") לטובת הבנק.

לכן, בדרך כלל, לאחר שלב חתימת החוזה לרכישת הדירה ואם הקונים אכן נוטלים משכנתא, נראה בעסקאות מכר שתי הערות אזהרה רשומות על זכויות הבעלים – הערת אזהרה לטובת הרוכשים והערת אזהרה לבנק למשכנתאות של הקונים. בשלב זה, על מנת שלבנק תהיה בטוחה לרישום המשכנתא לטובתו, ועד להעברת הזכויות במלואן לקונים, נדרש כי המוכרים יחתמו על כתב התחייבות לרישום משכנתא מול הבנק.

מדוע עורכים כתב התחייבות?

כתב ההתחייבות מהווה בטוחה עבור הבנק למשכנתאות עד לשלב העברת הזכויות על שם הקונים. מכיוון שהליך העברת הזכויות כרוך בזמן, ובשלב זה הנכס עדיין על שם המוכרים, הבנק מחייב את המוכרים לחתום על כתב התחייבות לרישום משכנתא אשר קובע, כי בהינתן ההתחייבות ניתן יהיה לרשום הערת אזהרה על הנכס לטובת הבנק. כאמור, ההתחייבות בגינה נרשמת הערת האזהרה לבנק מהווה בטוחה, כי רישום המשכנתא יעשה במקביל לרישום הזכויות על שם הקונים בלשכת רישום המקרקעין (להלן: "הטאבו").

כפועל יוצא, לאחר שנרשמת לטובת הבנק הערת האזהרה בטאבו, הרי שבהמשך יינתן לקונים לרשום את הזכויות בנכס על שמם, רק במידה ובמקביל תירשם משכנתא לטובת הבנק. בכך, הבנק דואג לעצמו לערובה, מבלעדיה לא ייתן את כספי המשכנא לקונים.

מה כוללת ההתחייבות?

כתב ההתחייבות כולל סעיפים שונים שנועדו להניח את דעתו של הבנק ולהבטיח את רישום המשכנתא לטובתו. בתוך כך, התחייבות מצד המוכרים, כי הנכס נקי מכל שיעבוד, משכנתא, התחייבות לרישום משכנתא, עיקול או זכות אחרת לטובת צד ג'. כמו כן, המוכרים מתחייבים לכך, כי הקונים יהיו זכאים לזכות הבלעדית לרישום על שמם של מלוא הזכויות בדירה ולחזקה הבלעדית בה.

יתר על כן, המוכרים מתחייבים, כי לא יעשו עסקה סותרת וכן כי לא ישעבדו את הדירה עד למועד סיום עסקת המכר ברישום הזכויות והמשכנתא על שם הקונים. מה קורה אם העסקה בוטלה? במידה ועסקת המכר מתבטלת מכל סיבה שהיא, המוכרים מחוייבים להחזיר את סכום ההלוואה שקיבלו (בצרוף הפרשי הצמדה וריבית) לבנק המלווה. לאחר החזרת הסכום, הבנק מתחייב כי יסכים לביטול כתב ההתחייבות ולביטול הערת האזהרה לבנק או המשכנתא, אם נרשמו לטובת הקונים. כלומר, הצדדים חוזרים לנקודת המוצא שבה היו לפני ביצוע העסקה.

חשוב לשים לב, כי בעת ביצוע עסקת מכר הנכם עוברים באמצעות עורך הדין המייצג אתכם באופן יסודי על כתב ההתחייבות לרישום משכנתא ומודעים להתחייבויות הכלולות בו.

Comments


bottom of page