top of page

"טופס 4" - כי אי אפשר בלעדיו

אם שקלתם לרכוש דירה מקבלן, או לרכוש נכס ממוכר שבנה אותו בבניה עצמית, וודאי נתקלתם במושג "טופס 4". על פניו, המושג נשמע טכני מאוד, אך למעשה המשמעויות הנגזרות ממנו הן רבות ומגוונות ובעיקר - האפשרות להשתמש בנכס ולאכלס אותו. אבל קודם כל, מהו "טופס 4"? המונח "טופס 4" צומח מההוראות שבסעיף 157א לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 ("החוק"). סעיף 157א לחוק קובע, שחברת החשמל, חברת המים האזורית וחברת הטלפון, לא יספקו חשמל, מים או שירותי טלפון לבניין, אלא אם כן ניתן אישור מיוחד מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה. בהתאם להוראות סעיף 157א' הנ"ל, קובעות תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל מים וטלפון) תשמ"א – 1981 ("התקנות"), בתקנה מספר 5, שהאישור המיוחד לאספקת שירותי החשמל המים והטלפון לבניין יינתן בטופס ערוך המופיע בתוספת לתקנות ואשר מספרו, איך אם לא – "4". ומכאן, נובע שמו של האישור החשוב הזה - "טופס 4". ומדוע "טופס 4" כל כך חשוב ונדרש? אם נתבונן בנוסח של "טופס 4" המצורף לתקנות, נוכל לראות שהוא קובע, בין היתר, כך – "... כי ניתן לספק לבנין המגורים/מסחר/שירותים/תעשיה* אשר בגוש ___ חלקה ____ תת חלקה ____מען ____ ואשר נבנה לפי היתר בניה מס' ______מיום _____ את השירות המבוקש." כלומר, בעל היתר בניה המקבל אישור לפי "טופס 4" מהועדה המקומית לתכנון ולבניה, יכול לפנות לחברת החשמל, לתאגיד המים העירוני ולחברת הטלפון, ולחבר את הבניין שבנה לספקים הללו. לכן, פעמים רבות תתקלו במונח "טופס 4" כאשר מדובר בדירה חדשה הנרכשת מקבלן, או בפרויקטים של התחדשות עירונית, כגון "תמ"א 38", בהם יש לחבר דירות חדשות שנבנות לבניין הקיים ולשירותי החשמל המים והטלפון. על "טופס 4" יחתמו אחד מבעלי התפקידים הבאים בוועדה המקומית לתכנון ובניה – מהנדס העיר, יו"ר הוועדה או יו"ר וועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה.


מהם התנאים לקבלת "טופס 4"?

בכדי לקבל "טופס 4" מבקש האישור, שהוא בעל היתר הבניה, יידרש להמציא לוועדה המקומית לתכנון ולבניה אישורים שונים הכוללים, בין היתר, אישור בדבר התאמת הבנייה הקיימת להיתר הבנייה, אישור כיבוי אש שהמבנה מותאם לדרישות התקן להגנה בפני שריפות, אישורים מגורמים שונים וביניהם – אישור חברת הגז, אישור בדיקת גז ראדון (בחלק מהרשויות), אישור ממעבדת בטון וכו'.


שימו לב! קיים טופס 4 עם אישור אכלוס וקיים טופס 4 ללא אישור אכלוס -

לעיתים, ייתכן מצב שקבלן יקבל "טופס 4" לשם חיבור הנכס לחשמל, מים וטלפון אך האישור לא יכלול אפשרות לאכלוס הנכס, מסיבות שונות, ובניהם – אי התאמה של הבניין שנבנה להוראות היתר הבניה. ככל והאישור אינו כולל אישור אכלוס, הדבר יצוין על גבי האישור. לכן, אם מוכר של נכס מציג לכם "טופס 4" בדקו היטב האם האישור כולל אישור אכלוס, או לא. וזאת, משום שעד קבלת אישור אכלוס עשוי לחלוף זמן רב, דבר התלוי בנסיבות.

ความคิดเห็น


bottom of page