top of page
Blueprinting

מאמרים

היתר בניה-

יסוד חשוב בכל נכס נדל"ן

ן

מהו "היתר בניה"?

 

בהתאם לסעיף 145 לחוק התכנון והבניה תשכ"ח – 1965 ("החוק") ישנן עבודות בניה, הריסה וסגירה המחייבות קבלת אישור מאת "רשות הרישוי המקומית" בטרם ביצוען. "רשות הרישוי המקומית" הינה הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

 

אילו מסמכים מהווים יחד את היתר הבניה?

 

היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי שיש בו תיאור מילולי של הבקשה שאושרה ואת העבודות המותרות לביצוע. מסמך זה נקרא "ההיתר המילולי". בנוסף, היתר הבניה כולל גם תשריט המכונה "גרמושקה". התשריט בדרך כלל מודפס על גבי נייר רחב המחולק למקטעים הכוללים, בין היתר, את שם מגיש הבקשה, שם האדריכל, שם המהנדס, שמות בעלי הזכויות בנכס ותוכניות בניין ועיר אשר חלות על הנכס. כמו כן, בגרמושקה מופיעה מפה של החלקה או המגרש, תרשים סביבה ושרטוט גרפי אדריכלי של תוספת הבניה, השינוי או ההריסה הרלוונטית, לפי חתך קומתי.   

 

אילו פעולות ועבודות בניה מצריכות היתר בניה?

 

פעולות רבות מצריכות קבלת היתר בנייה וביניהן: הקמת בניין חדש, כל תוספת לבנין קיים, כל שינוי בבניין/בדירה, שינוי  המשנה את שטח הדירה או את הקונסטרוקציה של הבניין, ועל כל תוכנית שיש בה לבצע שימוש חורג מהקבוע בתוכנית בנין העיר ("תב"ע"). יש לציין, כי שינויים פנימיים בדירה אינם מצריכים היתר בנייה. מקרים נוספים המצריכים קבלת היתר הם הגדלת כמות החדרים בבית פרטי ובניית יחידת דיור. כמו כן, בניית חנייה מקורה ובניית פרגולה מצריכות גם הן קבלת היתר.

 

חשוב לדעת שקבלת היתר בניה ופעולה על פיו חשובה מאחר ובנייה ללא היתר היא עבירה פלילית.

 

בנוסף, חשוב שהשימוש בנכס מסוים יהא תואם את השימוש הקבוע בהיתר הבניה שכן כל חריגה מהשימוש הקבוע בהיתר מחייב כאמור היתר ל"שימוש חורג".

 

מהם השלבים בתהליך הוצאת היתר בנייה?

 

בשלב הראשון יש להגיש בקשה לקבלת מידע מוקדם מאת רשות הרישוי המקומית – "בקשה לתיק מידע". הליך הבקשה לקבלת מידע מוקדם מתבצע כיום באופן מקוון באמצעות גורמים המורשים להגיש בקשות כאמור וביניהם אדריכלי רישוי. המידע המתקבל בתיק המידע כולל, בין היתר, את תוכניות התב"ע שחלות על הקרקע, את השטחים המותרים לבנייה, והפקעות החלות על הנכס וכן צפי בדבר חיוב ב"היטל השבחה". בשלב השני יש להגיש בקשה לקבלת היתר בהתאם לזכויות על הקרקע, הנערכת ומוגשת גם היא על ידי אדריכל או מהנדס. במסגרת בקשה זו יש לפרט את הגדרת השימוש במבנה, ולהציג אישור בעלות על הנכס. במקרים בהם מדובר ב"בית משותף" יש צורך להמציא את אישור דיירי הבניין לפעולות ולעבודות המבוקשות. לאחר מכן הבקשה תועבר לבחינה בפני רשות הרישוי המקומית. חשוב לדעת שהוועדה תאפשר להגיש התנגדויות למי שרואה עצמו כמי שנפגע מהתוכנית. תהליך הבקשה להיתר בניה הוא תהליך האורך זמן לא מבוטל ודורש סבלנות רבה מאת המבקש.

 

במידה והבקשה עומדת בכלל התקנות יינתן היתר בנייה! אך יש לשים לב, כי היתר בנייה תקף לשלוש שנים מהיום שבו ניתן.

bottom of page