top of page
Stacks of Coins

מאמרים

מהו הקנס המנהלי הקצוב בגין עבירות בניה?

המקור החקיקתי להטלת קנס מנהלי קצוב על עבירות בנייה

תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – תכנון ובניה), התשע"ח - 2018 ("התקנות") אשר נכנסו לתוקף רק בקיץ האחרון ואשר חוקקו מכוח חוק העבירות המנהליות תשמ"ו - 1985, מאפשרות להטיל קנס כספי בסכום קצוב ("הקנס המנהלי הקצוב") על עבריינים שביצעו עבירה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 ("חוק התכנון והבניה").

המ

מהם שלושת סוגי העבירות אשר בגינם ניתן להטיל קנס מנהלי קצוב?

על פי התקנות סוגי העבירות הינם - עבודה אסורה, שימוש אסור ואי קיום צווים מנהליים להפסקת עבודה ושימוש. עבודה אסורה יכולה להיות עבודה המבוצעת ללא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר. לעומת זאת, שימוש אסור כולל שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר או בניגוד לתכנית. בכל אחת מהועדות המקומיות לתכנון ולבניה ישנו "מפקח מיוחד" במחלקת הפיקוח על הבנייה של הרשות המקומית המוסמך להטיל קנסות מנהליים. כמו כן, בהתאם להוראת ביצוע מספר 4.1 של היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה במשרד האוצר, מטרת הטלת הקנס המנהלי הקצוב הינה מניעת הישנות העבירה, הסרת העבודה האסורה והפסקת השימוש האסור.

 

כיצד מתבצע הליך הטלת הקנס המנהלי?

בטרם הוצאת הודעת קנס מנהלי על המפקח בועדה המקומית הרלבנטית להכין תיק חקירה מלא ביחס לעבירה המנהלית. פעולת החקירה לרוב לא תעלה על 30 ימים. הליך החקירה כולל איסוף מסמכים רלוונטיים ואת חקירת החשוד בעבירה. לאחר מכן, בהתאם לתשתית הראייתית תימסר התראה.

 

באילו מקרים לא יוטל קנס מנהלי?

לאחר קבלת ההתראה, במידה והוסרה העבירה מהמקרקעין או שהופסקה אזי ייתכן שלא יוטל קנס מנהלי, לכן חשוב שלא להתעלם מההתראה. כמו כן, במקרים בהם המפקח זיהה חשד להפרת צו מנהלי, הוא יזמן את האחראים לחקירה.

לאחר ביצוע פעולות החקירה, אחראי המפקח על סיכום תיק החקירה והעברתו למנהל המוסמך עם המלצה או אי המלצה באשר להטלת קנס מנהלי.

 

מה גובה הקנסות?

גובה הקנסות נקבע לפי התקנות בהתאם להיקף העבירות, כאשר היקף העבירה תלוי בראיות שאסף המפקח בתיק. גובה הקנס ביחס ליחידים הינו בהתאם להיקף העבודה או השימוש האסורים, במטר מרובע. לעניין עבודה בהיקף של עד 10 מ' הקנס המנהלי הקצוב הינו 10,000 ₪. בעבודה מעל 25-50 מ' הקנס המנהלי הקצוב הינו 25,000 ₪, ואילו בעבודה מעל 100 מ' הקנס המנהלי הקצוב הוא בגובה 300,000 ₪.

 

בעת קניית דירה חשוב לדעת שהאחריות לבדיקת חוקיות הבנייה מוטלת בעיקרה על הרוכש. ככלל, לפני ביצוע הרכישה חשוב לבדוק את הנכס היטב מבחינת התאמתו להיתר הבניה ולתכניות החלות על הנכס על מנת  להימנע מחשיפה לקנסות מיותרים. 

bottom of page