top of page
Key to Success

מאמרים

"מסירת חזקה (בדירה)" - מעמד מיוחד במינו

מהי "מסירת חזקה" בדירה?

 

שלב "מסירת החזקה" הינו מושג בהליך רכישת דירה ומאופיין בכך שמוכר דירה מוסר את החזקה, המפתח והשליטה הפיזית בדירה לקונה, יחד עם המסמכים הדרושים לקונה, כגון יפוי כח בלתי חוזר, על מנת להעביר את הבעלות, בלשכת רישום המקרקעין או ברשות מקרקעי ישראל, על שם הקונה. ואילו הקונה מבצע במקביל את תשלום יתרת התמורה על הדירה.

 

מה קורה במעמד "מסירת החזקה"?

 

מה קורה פיזית?  

אם מדובר בדירה הנרכשת מקבלן נהוג, כי במועד מסירת החזקה ייערך פרוטוקול ובו הרוכש מאשר, כי קיבל את הדירה לידיו כשהיא בנויה בהתאם למפרט הטכני של הדירה ובמצב ראוי למגורים וככל שיש ליקויים ו/או אי התאמות, הרוכש יוכל לציין זאת ב"פרוטוקול מסירת החזקה". לאחר מכן, הקבלן יידרש לתקן את הליקויים בהתאם להוראות חוזה המכר והוראות חוק המכר (דירות). לעיתים, הקונה והקבלן יערכו סיור מקדים בדירה, עוד לפני מעמד מסירת החזקה, במטרה לאתר ליקויים מראש ולתקנם עד למועד מסירת החזקה.

לעומת זאת, אם הדירה הנרכשת היא דירת יד שנייה, המוכר ימסור לקונה את הדירה במעמד מסירת החזקה  כשהדירה תקינה, נקייה, ובדרך כלל גם פנויה מכל אדם וחפץ, על המחוברים לה וכל חפץ נוסף שהוסכם עליו בהוראות חוזה המכר. כלומר, על הדירה להיות ריקה למעט דברים שהוסכמו בחוזה בין הצדדים.

 

מה קורה משפטית?

מלבד הפן הפיזי של העברת השליטה בדירה לידי הקונה, קיים גם פן משפטי של רכישת זכויות משפטיות.

לכן, מבחינת הרוכש יש לבצע את התשלום האחרון עבור הדירה הקבוע למועד מסירת החזקה, בכפוף להעברת וקבלת הזכויות המשפטיות בדירה. כלומר, השאיפה היא לבצע את מסירת החזקה הפיזית והעברת הזכויות המשפטיות בדירה לקונה, כנגד ביצוע התשלום האחרון.

 

כך למשל, פרקטית, קיימת אפשרות לקבוע תור ללשכת רישום המקרקעין לביצוע העברת הזכויות בדירה במועד מסירת החזקה. אולם, לעיתים נוצר קושי לבצע את הפעולות הללו במקביל בשל מחסור באישורים מסוימים שהנם חלק ממסמכי העברת הבעלות, כמו אישור מס שבח ואישור עירייה הנדרשים לצורך העברת הזכויות. לעיתים, אחד מן האישורים הללו או שניהם לא מתקבלים עד למועד מסירת החזקה. במקרה כזה,  בדרך כלל לא דוחים את מועד מסירת החזקה, אלא הקונה משלם למוכר את מלוא סכום יתרת התמורה, בעוד חלק מתשלום יתרת התמורה מופקד אצל עורך הדין של המוכר בנאמנות על מנת להבטיח את המצאת כל האישורים החסרים. סכום הנאמנות ישוחרר רק כאשר יתקבלו כלל האישורים החסרים לצורך העברת הזכויות על שם הקונה.

 

מהן פעולות נוספות שיש לבצע במעמד מסירת החזקה?

מבחינה מעשית, במעמד מסירת החזקה הצדדים יכולים לבצע גם קריאת מונים כדי לסגור ולהעביר את החשבונות של הדירה אצל הרשויות והגורמים השונים על שם הקונה. בתוך כך, קריאת מוני חשמל, מים וגז. כמו כן, יש להעביר את חשבון הארנונה ברשות המקומית, ואת חשבון המים בתאגיד המים. לבסוף, לאחר ביצוע כל השלבים ותיעודם בפרוטוקול, המוכר מוסר לקונה את מפתחות הדירה!  

bottom of page