top of page
Calculator

מאמרים

מהו "מס רכישה" ומדרגות מס הרכישה לשנת 2023

מהו "מס רכישה"?

 

בעת רכישת נכס מקרקעין חלה חובה על רוכש הזכויות בנכס לשלם מס המכונה "מס רכישה" לרשות המיסים.

וכך קובעת לשון החוק: "במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין" (סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963) (להלן: "החוק").

 

מס הרכישה משתנה מנכס לנכס ונקבע בין היתר לפי מספר קריטריונים - סכום העסקה, סוג הנכס הנרכש, ומאפייני הרוכש במקרה ובו הנכס הנרכש הינו "דירת מגורים" (האם בעלים של "דירה יחידה"? האם עולה חדש? האם נכה ועוד). החוק מונה מצבים שונים בהם ניתן פטור או הנחות מסוימות על מס הרכישה וחשוב לבדוק טרם ביצוע העסקה האם ישנה זכות לפטור או להנחה במס רכישה.

 

מדרגות מס רכישה מעודכנות לשנת 2023

על פי העדכון שנכנס לתוקף ב 16.1.2023, מי שירכוש דירת מגורים ראשונה, יידרש לשלם למדינה אלפי שקלים פחות עבור מס רכישה.

 

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2023 ועד 15.1.2024:

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,919,155 ש"ח – לא ישולם מס

2. על חלק השווי העולה על 1,919,155 ש"ח ועד 2,276,360 ש"ח – 3.5%

3. על חלק השווי העולה על 2,276,360 ש"ח ועד 5,872,725 ש"ח – 5%

4. על חלק השווי העולה על 5,872,725 ש"ח ועד 19,575,755 ש"ח – 8%

5. על חלק השווי העולה על 19,575,755 ש"ח – 10%

 

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ו) לחוק רוכש דירת מגורים - שאינה דירת מגורים יחידה, מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

  1. על חלק השווי שעד 5,872,725 ₪   – 8%

  2. על חלק השווי העולה על 5,872,725  ₪  – 10%

 

bottom of page