Calculator

מאמרים

מהו "מס רכישה" ומדרגות מס הרכישה לשנת 2020

מהו "מס רכישה"?

 

בעת רכישת נכס מקרקעין חלה חובה על רוכש הזכויות בנכס לשלם מס המכונה "מס רכישה" לרשות המיסים.

וכך קובעת לשון החוק: "במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין" (סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963) (להלן: "החוק").

 

מס הרכישה משתנה מנכס לנכס ונקבע בין היתר לפי מספר קריטריונים - סכום העסקה, סוג הנכס הנרכש, ומאפייני הרוכש במקרה ובו הנכס הנרכש הינו "דירת מגורים" (האם בעלים של "דירה יחידה"? האם עולה חדש? האם נכה ועוד). החוק מונה מצבים שונים בהם ניתן פטור או הנחות מסוימות על מס הרכישה וחשוב לבדוק טרם ביצוע העסקה האם ישנה זכות לפטור או להנחה במס רכישה.

 

מדרגות מס רכישה מעודכנות לשנת 2020

 

מדרגות מס הרכישה מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. גם השנה, ביום 16.01.2020 עודכן גובה מס הרכישה בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בחוק.

להלן מדרגות מס הרכישה המעודכנות המתייחסות לרכישת דירת מגורים -

 

מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה

 

החל מיום 16.1.2020 ועד ליום 15.1.2021 יחויב רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

על חלק השווי שעד 1,744,505 ₪- לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,744,505 ₪ ועד 2,069,205 ₪- 3.5%

על חלק השווי העולה 2,069,205 ₪ ועד 5,338,290 ₪- 5%

על חלק השווי העולה על 5,338,290 ₪ ועד 17,794,305 ₪- 8%

על חלק השווי העולה על 17,794,305 ₪- 10%

 

מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה)

 

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק החל מיום 16.1.2020 ועד ליום 31.12.2020 יחויב רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪- 8%

על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪- 10%