top of page
Men with Calculator

מאמרים

גובה מס הרכישה החל על תושבי חוץ בעסקאות נדל"ן בישראל

רכישת נכס נדל"ן בישראל ע"י תושב חוץ מחויבת במס רכישהה

 

תושב חוץ המתגורר בחו"ל ומעוניין לרכוש נכס בישראל יכול לעשות זאת, אך חשוב לדעת, כי רכישת נכס בישראל מחויבת במס רכישה.

 

יצוין, כי במקרקעין שהינם בבעלות המדינה והמנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל ישנה לעיתים הגבלה בדבר העברת זכויות לזר ולפיכך האפשרות לרכישת זכויות על ידי זר כפופה למצבו הרישומי והקנייני של המקרקעין אותו יש לבדוק לפני הרכישה.

 

מיהו "תושב חוץ" לצורך קביעת גובה מס הרכישה?

 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) - תשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") קובע בסעיף ההגדרות (סעיף מס' 1 ), כי "תושב חוץ" הינו כמוגדר בפקודת מס הכנסה. עיון בפקודת מס הכנסה מעלה, כי "תושב חוץ" הוא מי שאינו תושב ישראל וכן יחיד שמתקיימים בו התנאים הבאים - 

 

  1. היחיד שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות בשנת המס הנוכחית ובשנת המס שלאחריה.

  2. מרכז חייו של הרוכש איננו בישראל במהלך שתי שנות המס שלאחר השנים המפורטות בפסקה 1 הנ"ל.

 

מדרגות מס הרכישה החלות על תושב חוץ

 

מס הרכישה בעסקאות נדל"ן מחושב לפי מדרגות ובהתאם לאחוזים הנגזרים משווי הרכישה.

תושב חוץ יחויב במדרגות מס רכישה בדומה לתושב ישראלי מרובה דירות הרוכש דירה נוספת שאיננה דירתו היחידה. 

 

להלן מדרגות מס הרכישה החלות על תושב חוץ נכון לשנת 2021 -

 

על חלק השווי שעד 1,294,770 ש"ח – 5%

על חלק השווי העולה על 1,294,770 ש"ח ועד 3,884,295 ש"ח – 6%

על חלק השווי העולה על 3,884,295 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 7%

על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%

על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%

 

יצוין, כי גובה מדרגות מס הרכישה מתעדכן מידי שנה, ועל כן מומלץ לבדוק את גובה המדרגות העדכני טרם הרכישה.

bottom of page