top of page
Multi Storey Building

מאמרים

מהי תקנה 27 לתקנות המקרקעין?

תק

תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תשע"ב-2011, מאפשרת למוסד תכנון לרשום הערת אזהרה בטאבו, על הייעוד או על השימוש שנקבע למקרקעין שניתנו לפי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.

מוסד תכנון, כגון הועדה המקומית לתכנון ובניה, יכול לרשום הערת אזהרה על פי תקנה 27 הנ"ל בלשכת רישום המקרקעין בגין הוראה הנכללת בתכנית מסוימת או על תנאי כלשהו בהיתר בניה.

רישום הערת האזהרה לפי תקנה 27 מבטיח שהייעוד שנקבע בתכנית מסוימת או כתנאי לקבלת היתר ישאר בתוקף וייאכף. מטרתה של הערת האזהרה להזהיר והתריע בפני הציבור בעניין המצב התכנוני של נכס מסויים.

דוגמא להערה שיכולה להירשם מכוח תקנה 27 היא הערה על רישום שטחי גג, מקלט, או חצר בבניין, כרכוש משותף.

אם בוטל הייעוד או השימוש שנרשם לפי תקנה 27 או שונו הוראות של תכנית או תנאים בהיתר, יורה הרשם, לפי בקשת מי שביקש את ההערה, על מחיקתה.


 

.

bottom of page