top of page
Apartment Building

מילון המונחים של בדיקת רישום זכויות

"בעלות במקרקעין"

זכות הבעלות במקרקעין מוגדרת בסעיף 2 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 הקובע, כי- "הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם". זכות הבעלות היא הזכות הרחבה ביותר במקרקעין וטומנת בחובה את הזכות של חזקה, שימוש, שינוי או עיבוד הנכס לרבות השמדתו והקניית הזכויות בנכס לאחרים.

"חכירה"

חכירה היא סוג של זכות שכירות המאופיינת בכך שתקופת השכירות עולה על 5 שנים. סעיף 3 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 196, קובע, כי - "שכירות מקרקעין היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות; שכירות לתקופה של למעלה מחמש שנים תיקרא "חכירה"; שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים תיקרא "חכירה לדורות"".

"לשכת רישום והסדר מקרקעין" - ה"טאבו"

בלשכות רישום המקרקעין מנהלת המדינה את פנקסי הרישום וכן תיקי פעולה בהם מרוכזים המסמכים שהיוו יסוד לפעולות רישום במקרקעין. פעולות המבוצעות בלשכות כוללות רישום מכר והעברת זכויות, רישום משכנתאות, רישום הערות מסוגים שונים על מקרקעין, רישום ירושות ופעולות נוספות. בישראל קיימות תשע לשכות לרישום והסדר מקרקעין. 

רשות מקרקעי ישראל

חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960 קובע את מטרות הרשות ותפקידיה השונים. הרשות מנהלת את מקרקעי ישראל וכן את מקרקעי רשות הפיתוח ומקרקעי קרן קיימת לישראל.  מטרות הרשות הינן - א. לנהל את מקרקעי ישראל כמשאב לתועלת כלל הציבור, ב. לקדם את התחרות בשוק המקרקעין ולהקטין את הריכוזיות. תפקידי הרשות מגוונים וכוללים, בין היתר, הקצאת קרקעות למטרות מגורים, שמירת זכויותיהם של הבעלים במקרקעי ישראל וקידום הרישום של זכויות במקרקעי ישראל בפנקסי המקרקעין המתנהלים בטאבו.

חברה משכנת

חברה משכנת הינה חברה המנהלת את רישום הזכויות הקנייניות עבור בעלי זכויות כאשר טרם ישנו רישום בטאבו של הזכויות הפרטניות. חברה משכנת יכולה להיות חברה יזמית המוכרת דירות והיא יכולה גם להיות אחת מחברות השיכון הממשלתיות, כגון, "עמידר" או "חלמיש".

bottom of page