top of page
Filling Out Tax Form

השלב הטרום חוזי - הבדיקה המיסויית

הרציונל מאחורי ביצוע "הבדיקה המיסויית"

בעסקת מכר של נכס נדל"ן יד שנייה חלים מיסים על שני הצדדים לעסקה- גם על המוכר וגם על הקונה. המוכר משלם מס הנקרא "מס שבח" ואילו הקונה משלום מס הנקרא "מס רכישה". המיסים הללו משולמים למשרדי מיסוי מקרקעין ברשות המיסים, משרד האוצר.

על המוכר עשוי לחול מס נוסף בגין מכירת הנכס והוא נקרא- "היטל השבחה". "היטל ההשבחה" הוא מס המשולם לרשות המקומית (עירייה או מועצה מקומית), וזאת בשונה מ"מס השבח" המשולם, כאמור, לרשות המיסים.

בכדי לסיים את העסקה ברישום הזכויות על שם הקונה במרשם המתאים, יהא צורך להציג בפני הגורם המנהל את הרישום אישורים סופיים ממשרד מיסוי מקרקעין ומהרשות המקומית המעידים, כי אין חובות לרשויות השונות ולפיכך ניתן לבצע את העברת הזכויות. אישורים אלו מכונים בז'רגון המקצועי - "אישור מס שבח", "אישור מס רכישה" ו-"אישור עירייה".

על מנת להיערך מבעוד מועד לחשיפה הכספית הנובעת מחובות המס שבעסקה ולוודא שישנם מספיק כספים בצד לצורך כיסוי החובות חשוב לבצע את הבדיקה המיסויית. יצוין, כי היבטי חשיפת המס ייכללו בהסכם המכר שבין המוכרים לקונים לרבות הסכום להפקדה בחשבון נאמנות להבטחת תשלומי המיסים.

 

צעד ראשון בבדיקה המיסויית - בדיקת החבות במס רכישה

נתחיל עם הצד של הקונה והמס שיחול עליו - "מס רכישה".

סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963 קובע בראשיתו, כי -"במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן- מס רכישה)". כלומר, בעת ביצוע עסקת רכישה של דירה יד 2 קמה לרוכש חבות במס רכישה.

גובה "מס הרכישה" בעסקת מכר של דירת מגורים הוא ידוע מראש והוא נקבע לפי מדרגות של אחוזי חיוב בהתאם ל"שווי הרכישה" של הנכס. או, במילים אחרות, המס שיחול עליכם ייקבע לפי מחיר הנכס המפורט בהסכם המכר עליו חתמתם עם המוכרים.

כמו כן, גובה "מס הרכישה" מושפע גם מהסטטוס האישי של הקונה כאשר רשויות המס עורכות למשל הבחנה בין קונה שהוא בעלים של דירת מגורים יחידה לבין קונה שהוא בעלים של יותר מדירה אחת ובין קונה שהוא עולה חדש או נכה.

כך, מדרגות "מס הרכישה" המוטלות על קונה שהינו בעלים של מספר דירות הינן גבוהות ממדרגות המס החלות על קונה שהינו בעלים של דירת מגורים יחידה.

אחוזי מדרגות החיוב ב"מס רכישה" משתנים לעיתים קרובות, מידי שנה, ולכן חשוב לבדוק אותם בסמוך למועד רכישת הנכס. 

 

מהי "דירת מגורים" לצרכי "מס רכישה"?

בטרם נעבור לדון בגובה מס הרכישה החל בעסקה לרכישת דירה, נשאלת השאלה - מהי "דירת מגורים" לצרכי מס רכישה?

סעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי "דירת מגורים" היא דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים וכן דירת מגורים שבנייתה טרם הסתיימה אך המוכר התחייב לגביה לסיים את בנייתה. 

בנוסף, "דירת מגורים" היא גם דירה שנרכשה בקבוצת רכישה ומיועדת לשמש למגורים. 

מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים

להלן מדרגות "מס הרכישה" העדכניות (שנת 2023) -

 

מדרגות מס הרכישה לרוכש "דירת מגורים יחידה"

החל מיום 16.1.2023 ועד 15.1.2024:

רוכש של דירת מגורים יחידה יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

על חלק השווי שעד 1,919,155 ש"ח – לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,919,155 ש"ח ועד 2,276,360 ש"ח – 3.5%

על חלק השווי העולה על 2,276,360 ש"ח ועד 5,872,725 ש"ח – 5%

על חלק השווי העולה על 5,872,725 ש"ח ועד 19,575,755 ש"ח – 8%

על חלק השווי העולה על 19,575,755 ש"ח – 10%

מדרגות מס הרכישה לרוכש "דירה נוספת"

רוכש של דירת מגורים שאיננה "דירת מגורים יחידה" יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן: 

על חלק השווי שעד 5,872,725 ₪   – 8%

על חלק השווי העולה על 5,872,725  ₪  – 10%

 

מהי "דירת מגורים יחידה" המזכה רוכש דירת מגורים יד 2 בחיוב לפי מדרגות מס הרכישה המופחתות?

 

סעיף 9(ג1ג)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי יחיד תושב ישראל שרכש דירת מגורים החל מיום 1 באוגוסט 2013 והדירה שרכש הינה דירתו היחידה של הרוכש -או - שב-24 החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהייתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה יהא זכאי להינות ממדרגות המס המופחתות. 

כלומר, בכדי להינות מההטבה הגלומה במדרגות מס הרכישה לדירת מגורים יחידה, על הרוכש להיות "תושב ישראל" לרבות מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה הפך ל"תושב ישראל" ולרבות "תושב חוזר ותיק", כהגדרת מונחים אלו בפקודת מס הכנסה.

וכן, יכול רוכש שבבעלותו דירת מגורים נוספת להתחייב למכור אותה בתוך שנתיים ממועד רכישת הדירה וככל ואכן ימכור את הדירה הנוספת - יהנה ממדרגות המס המופחתות.

חשוב לשים לב להגדרות החוק ל"דירת מגורים יחידה";

"דירה יחידה" - דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א לחוק מיסוי מקרקעין. ומהו "האזור"? על פי לשון החוק, "האזור" הוא כל אחד מאלה- יהודה והשומרון וחבל עזה כולל השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני ב4 במאי 1994.

יצוין, כי על פי החוק, אזרחי ישראלי המוכר או רוכש זכות במקרקעין המצויים באזור יראוהו כמוכר או רוכש זכות במקרקעין, במקרקעין המצויים בישראל. דהיינו, על מכירת דירת יד 2 באזור יחולו הוראות חוק מיסוי מקרקעין לעניין מס שבח ומס רכישה.

מדרגות מס רכישה מופחתות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות

מעבר לחישוב המופחת ב"מס רכישה" לפי המדרגות של "רוכש דירת מגורים יחידה", ישנם קבוצות אוכלוסיה נוספות הזכאיות לפי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) תשל"ה 1974,  לתעריף "מס רכישה" מופחת.

 

מדרגות "מס רכישה" מופחתות יחולו גם במקרים הבאים -

  • תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין - מקנה הנחה לנכה, עיוור, נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה.

  • תקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין - הנחה לעולה חדש. 

  • תקנה 20 לתקנות מיסוי מקרקעין - הנחה ב"עסקת מתנה מיחיד לקרובו" - בעסקת מכר דירת מגורים מיחיד לקרובו ללא תמורה ("עסקת מתנה"), מס הרכישה יעמוד של 1/3 (שליש) ממס הרכישה הרגיל.

 

שימו לב!  בני זוג נשואים וכן ילדיהם הקטינים ושאינם נשואים נחשבים לתא משפחתי אחד מבחינת מיסוי מקרקעין וחישובי מס רכישה הצפוי בעסקת נכס נדל"ן – ולכן יש לבחון היטב בעזרת עורכת הדין או יועצי המס את הסטטוס שלכם הרוכשים, מבחינת "מס רכישה" וגם "מס שבח".

צעד שני בבדיקה המיסויית - בדיקת החבות של המוכר במס שבח

משדנו בחשיפת המס של הקונים, נעבור לדון בחשיפת המס של המוכרים בעסקה - "מס שבח".

"מס שבח" הוא מס המוטל על ידי רשות המיסים במשרד האוצר באמצעות משרדי מיסוי מקרקעין הפזורים בערים שונות בארץ והוא מהווה מס המוטל על הרווח של המוכר ממכירת הנכס, וזאת ביחס למחיר שבו רכש את הנכס.

לרוב, חישוב "מס השבח" מורכב יותר מחישוב "מס הרכישה" שכן קיימים משתנים רבים יותר הנכללים בחישוב "מס השבח". מכיוון שהחיוב של המוכר ב"מס השבח" עשוי להגיע לסכומים גבוהים מאוד, חשוב גם לכם, הרוכשים, לדעת מראש, לפני חתימת ההסכם, מהו המס הצפוי למוכרים במס שבח, וזאת בכדי לוודא שלמוכר יהיו די כספים לתשלום המס ולהבטחת "אישור מס שבח סופי" לו אתם זקוקים על מנת להשלים את רישום הזכויות בנכס, על שמכם, במרשם המתאים.

עורכת הדין של המוכרים או יועצי המס מטעמו, נדרשים להכין את תחשיב מס השבח הצפוי בגין העסקה בהתאם למסלול המתאים למוכרים, בין אם המוכרים זכאים לפטור בגין דירת מגורים מזכה, לחישוב מס שבח לינארי מוטב או לחיוב מלא במס שבח – כפי שנסביר להלן.

 

פטור מ"מס שבח"

ישנם מצבים בהם המוכרים יהיו זכאים לפטור מתשלום "מס השבח". עורכת הדין של המוכרים אמורה לדעת מראש, אם המוכרים שלה זכאים לפטור ויש לברר זאת.

 

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה

 

פטור מלא מתשלום "מס שבח", הנקרא גם "פטור לדירת מגורים מזכה", נקבע בסעיף 49 ב (2) לחוק מיסוי מקרקעין יינתן בהתקיים התנאים הבאים -

  • המוכרים מוכרים נכס שהוא "דירת מגורים", קרי- דירה אשר בנייתה הסתיימה ומשמשת למגורים או מיודעת למגורים לפי טיבה, ואיננה מהווה "מלאי עסקי" לעניין מס הכנסה.

  • הדירה שימשה למגורים בארבע השנים שקדמו למכירתה - או - במשך 4/5 (ארבע חמישיות) מהתקופה שבגינה מחושב השבח.

  • הדירה היא הדירה היחידה של המוכרים בישראל.​ יובהר, כי זכויות של מוכרים בדירה שאינן עולות על 1/3 מכלל הזכויות בדירה, או על מחצית בדירה שהתקבלה על ידי המוכרים בירושה, אינן מהוות בעלות ב"דירה נוספת".

  • המוכרים הינם בעלי זכויות בדירה למשך 18 חודשים לפחות מהיום שבו הדירה הפכה ל"דירת מגורים".

  • המוכרים לא מכרו בפטור ממס שבח דירת מגורים מזכה ב-18 החודשים שקדמו למכירת הדירה הנוכחית.

 

אך שימו לב! גם אם קיים פטור ב"מס שבח" על הדירה, עדיין יכול להיות חיוב ב"מס שבח"!

ראשית, הפטור המלא ממס שבח חל עד למכירת דירת מגורים בסך של 4,846,000 ש"ח ("סכום התקרה"), לכל היותר. במכירת דירה בשווי העולה על סכום התקרה ישולם מס שבח על ההפרש שבין סכום התקרה לבין מלוא שווי המכירה.

כמו כן, עשוי להיות מקרה בו מחיר הדירה מושפע מקיומן של "זכויות בניה נוספות" החלות על הדירה. למשל, מקרה שבו הנכס הנמכר הוא בית צמוד קרקע בן קומה אחת היושב על חלק קטן מה"חלקה" ואילו בהתאם ל"זכויות הבניה" החלות על החלקה ניתן להרחיב את הבית ולהוסיף לו קומות נוספות. במקרה כזה, מחיר המכירה של הבית ישקף את עצם קיומן של "זכויות הבניה" ויהא גבוה מהשווי האמתי של הבית, בלבד. כך, הבית עצמו עשוי לעמוד בתנאים לפטור ממס שבח, אך "זכויות הבניה" החלות על הבית יהיו חייבות ב"מס שבח".

בהקשר לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה חשוב להכיר גם את "חזקת דירת מגורים יחידה" הקבועה בסעיף 49ג לחוק

החזקה קובעת, כי לעניין סעיף 49ב(2), יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה;

(1) היא נרכשה כתחליף כתחליך לדירה הנמכרת ב-24 החודשים שקדמו למכירה;

(2) היא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני ה-1 בינואר 1997;

(3) חלקו של המוכר בבעלותה הוא אינו עולה של שליש ולגבי דירה שהתקבלה בירושה  - אינו עולה על מחצית;

(4) היא דירה שהתקבלה בירושה והתקיימו בה התנאים לפיהם המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש או בן זוגו של צאצא של המוריש, וכן, לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

פטור ממס שבח במכירת דירה שהתקבלה בירושה

סעיף 49 ב (5) לחוק קובע, כי פטור ממס שבח יחול גם במקרה שבו המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

(ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

(ג) אילו היה המוריש בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

 

דירת מגורים מזכה בחישוב לינארי

 

במקרה שבו המוכר לא זכאי ל"פטור דירת מגורים מזכה", המהווה למעשה פטור מלא מתשלום מס שבח עד לסכום התקרה, המוכר יוכל לבקש חיוב במס שבח לפי "דירת מגורים מזכה בחישוב לינארי". חישוב מס השבח במסלול הלינארי משמעותו חלוקה של תקופת הבעלות בה היה המוכר בעל הדירה לתקופות, ובגין כל אחת מהתקופות מייחסים אחוז מסוים לחישוב "מס השבח".

 

החישוב הלינארי חל על נכסים שהם דירות מגורים ואשר נרכשו לפני שנת 2014 והוא מעניק פטור ממס שבח ממועד רכישת הנכס ועד לשנת 2014, הטבה המפחיתה באופן משמעותי ביותר את גובה "מס השבח" בגין העסקה.

 

חיוב מלא במס שבח

במקרה שבו אינכם רוכשים דירת מגורים או שהמוכר אינו זכאי לפטור או הטבה כלשהי ב"מס שבח", יחול על העסקה חיוב מלא ב"מס שבח". החיוב המלא במס שבח עשוי להוות כ-25% משווי העסקה ולעיתים הוא עשוי להגיע עד לכ-50% משווי העסקה, ולכן חשוב מאוד לערוך באמצעות עוה"ד או יועצי המס של המוכרים בירור מעמיק בכדי להעריך את חשיפת המס של המוכרים. בעסקה.

חשיפת מס נוספת של המוכר - "היטל השבחה"

 

"היטל השבחה" הוא מס המוטל על מוכרים של נכס נדל"ן על ידי הרשויות המקומיות באמצעות מחלקות ייעודיות להיטל השבחה הקיימות בתוך הרשויות.

 

"היטל השבחה" הוא מס המוטל על ההנאה של המוכרים מהשבחת הנכס שלו ועליית שוויו כתוצאה מתכניות בניין עיר שאושרו על ידי הרשות המקומית והמעניקות זכויות בנייה ופיתוח, אשר טרם מומשו, לנכס הנמכר.

כך למשל, אם ניתן לבנות חדר על הגג בדירת גג קיימת והחדר טרם נבנה, קיים פוטנציאל תכנוני לדירה המעלה את שוויה והסיבה לעליית השווי היא תכנית תכנונית אותה יזמה הרשות המקומית.

המוכרים או עוה"ד מטעמם יכולים לפנות לרשות המקומית קודם לחתימת ההסכם בכדי לברר חבות ב"היטל השבחה".

דיווח למיסוי מקרקעין ולרשות המקומית על העסקה

 

לאחר החתימה על הסכם המכר, עוה"ד של הצדדים יגישו דיווחים הן למיסוי מקרקעין, והן לרשות המקומית.

ממשרדי מיסוי מקרקעין יתבקשו שוברי התשלום או אישורי המיסים בגין העסקה - "מס שבח" למוכרים ו"מס רכישה" עבור הקונים. ואילו מהעירייה או מהמועצה מקומית יתבקש "אישור עירייה". לעיתים, אישור זה נקרא גם "תעודה בדבר היעדר חובות לטאבו".

"אישור עירייה" הוא מסמך שהרשות המקומית מנפיקה והמופנה ל"טאבו" או ל"רשות מקרקעי ישראל", ובו הרשות המקומית מאשרת ל"טאבו" או ל"מינהל" לבצע את פעולת העברת הזכויות בנכס משם המוכר לשם הקונה, לאחר שהוכח, כי אין למוכר חובות כלשהן לרשות המקומית ב"ארנונה" ו/או ב"היטל השבחה".

bottom of page