top of page

שוכרים דירה בעיניים פקוחות

מהו "מס רכישה"? לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2015, בה ערכה הלשכה סקר מקיף של הוצאות משקי הבית בישראל, כ-30% מתושבי ישראל מתגוררים בדירות שכורות.


אם אתם משתייכים ל-30% הללו, חשוב שתדעו –

חוק השכירות והשאילה תוקן לאחרונה והתקבל בכנסת בתאריך 19/07/2017. התיקון לחוק קובע הסדר ייחודי הנוגע לחוזה שכירות למגורים וקודם במטרה להיטיב עם מצבם של שוכרי הדירות.


ליקטנו עבורכם, שוכרי דירות יקרים, את עיקרי תיקון החוק-


​ראשית, המחוקק קבע כי המשכיר מחויב למסור את הדירה לשוכר כשהיא ראויה למגורים. מהי דירה הראויה למגורים?

ובכן, התיקון לחוק מונה תנאים בסיסיים שבהיעדרם הדירה אינה ראויה למגורים, לדוגמא: קיומה של מערכת נקזים, מערכת חשמל ופתחי אוורור בדירה. כמו כן, דירה אינה ראויה למגורים אם יש בה סיכון בלתי סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו.

שנית, המחוקק קבע, כי המשכיר חייב לתקן תקלות מהותיות בדירה תוך 30 יום. כלומר, המשכיר מחויב כלפי השוכר לתקן את כל הפגמים בדירה, אלא אם כן מדובר על פגמים שנגרמו עקב שימוש בלתי סביר של השוכר. ומה קורה אם בעל הדירה לא מתקן את התקלה בזמן? במקרה כזה, השוכר רשאי לבצע התיקון במקומו ולקזז את העלות של התיקון משכר הדירה.

לראשונה המחוקק מאפשר לשוכר לקזז את עלות התיקון משכר הדירה, דבר שעד כה לא היה מקובל ולא ניתן מעולם לשוכר.


יתר על כן, במידה ומדובר ב"פגם שתיקונו דחוף", על המשכיר לעשות זאת תוך זמן סביר ולא יאוחר משלושה ימים מהיום שבו קיבל את הפנייה מהמשכיר. משמעות פגם שתיקונו דחוף הוא פגם שאינו מאפשר לגור בדירה באופן סביר.

שלישית, בנוגע לבטוחות, התיקון לחוק מגביל את גובה סכום הבטוחות שכרוכות בהוצאה כספית לשוכר שהמשכיר רשאי לבקש, ונקבעים תנאים למימוש הבטוחות והוראות מפורשות לעניין אופן מימושן.

שימו לב! גובהן המצטבר של הערובות לא יעלה על הנמוך מבין הסכומים הבאים:

סכום דמי השכירות שהשוכר התחייב לשלם לפי חוזה השכירות, בעד שליש מתקופת השכירות.

סכום השווה לפי שלושה מדמי השכירות לחודש שהשוכר התחייב לשלם לפי חוזה השכירות.

אם למשל דמי השכירות החודשיים הם 5,000 ₪, לפי סעיף א' שליש מתקופת השכירות הינו 20,000 ₪. לפי סעיף ב' שלושה חודשים מדמי השכירות הינם 15,000 ₪. כלומר, גובהן המצטבר של הבטוחות לא יכול לעלות על ₪15,000 מאחר וזהו הסכום הנמוך מבין שניהם.

מעתה והלאה – שוכרים דירה בעיניים פקוחות!

Comments


bottom of page