top of page

עסקאות נדל"ן בארצות הברית - מהי "חברת טייטל" (Title Insurance Company)

הקדמה -אם אתם שוקלים לרכוש נכס נדל"ן בארצות הברית חשוב שתכירו את המושג "חברת טייטל" או באנגלית Title insurance company”. אבל רגע לפני שנצלול יותר לעומק בהבנת תפקידה של חברת הטייטל בעסקת נדל"ן בארה"ב חשוב שקודם כל שנבין את המושג "טייטל" ("Title"). מהו "Title"? טייטל" הוא אגד זכויות בנכס כלשהו, לרבות בנכס נדל"ן. אגד הזכויות שיש לבעל הזכות יכול לבוא לידי ביטוי במסמך" משפטי המעיד על הבעלות בזכויות, כגון: שטר (ובאנגלית: "Deed"). חתימת השטר ומסירתו מאפשרת את העברת ה"טייטל" (הזכויות בנכס) מאדם אחד לשני. למעשה, גם בישראל, כאשר לאדם יש זכויות כלשהן בנכס נדל"ן, בין אם אלו זכויות בעלות או זכויות חכירה (חכירה = שכירות של נכס לשנים מרובות), הפעולה הקניינית המביאה לידי ביטוי את העברת הזכויות מהמוכר לקונה היא חתימת הצדדים על שטר המכר ורישום השטר לאחר מכן בלשכת רישום המקרקעין ("הטאבו") וכך הזכויות עומדות לבעל הזכויות כלפי כל העולם. תפקידה של חברת טייטל בעסקת מכר של נכס נדל"ן בארה"ב אם כך, תפקידה של חברת הטייטל לאפשר העברה חלקה ככל הניתן של זכויות בין מוכר לקונה של נכס נדל"ן בארה"ב וכן לדאוג לרישום הזכויות הנרכשות על שם הקונה. כיצד עושה זאת חברת הטייטל? חברת הטייטל מבצעת בדיקה בדבר סטטוס רישום הזכויות העדכני בנכס ואף בוחנת את ההיסטוריה של העברת הזכויות בנכס. חברת הטייטל פועלת לאתר שעבודים או התחייבויות קודמות כלפי צדדים שלישיים בקשר עם הנכס וזאת על מנת לוודא, כי הזכויות שעוברות מהמוכר לקונה הן זכויות טובות ונקיות שאותן המוכר רשאי להעביר לקונה, ללא הגבלה כלשהי. מהו "Title Insurance"? חברת הטייטל מספקת לקונה שירות נוסף והוא ביטוח - ("Title insurance"). חברת הטייטל מבטחת את הקונה כנגד תביעות או הוצאות כספיות כנגד הקונה בקשר עם הזכויות בנכס. כך למשל, אם לאחר רישום הזכויות על שם הקונה במשרד המתאים לפי מיקומו של הנכס (פעולה המבוצעת גם היא על ידי חברת הטייטל) ולאחר שחברת הטייטל סיפקה לקונה אישור מטעמה כי הנכס "נקי" מוגשת תביעה כלשהי כלפי הקונה על ידי צד שלישי הטוען לזכויות משלו בנכס הנרכש, הביטוח ישפה את הקונה בגין הוצאותיו.

שירותים נוספים שמעניקה חברת הטייטל כמו כן, חברת הטייטל מספקת לקונה שירותים נוספים, לרבות קיום פגישת ה"קלוזינג" של ההסכם למכירת הנכס (המועד שבו משולמת יתרת התמורה בגין הנכס על ידי הקונה למוכר ובמקביל נמסר שטר המכר לקונה), החזקת כספי התמורה בנאמנות בהתאם לתנאי הסכם המכר בין המוכר לקונה ושחרורם למוכר לאחר שכל תנאי ההסכם מתקיימים ועריכת חשבון של כל המיסים הנדרשים לתשלום על ידי הצדדים, בגין העסקה. סיכום לסיכום, חברת הטייטל היא גורם משמעותי אשר לצד עורכי הדין של הצדדים העורכים את הסכם המכר פועל יחד עם הקונה לצורך הבטחת עסקה בטוחה ככל הניתן וככל שהדבר נוגע לרישום הזכויות בנכס על שם הקונה.

Comments


bottom of page