top of page

מהו יפוי כח בלתי חוזר

מהו יפוי כח בלתי חוזר?

יפוי כח בבסיסו הוא מסמך המהווה כלי משפטי למתן הרשאה למי שנבחר כ"מיופה הכח" לעשות פעולה משפטית בשמו של מייפה הכח, כלפי צד שלישי. כלומר, יפוי הכח מאפשר למיופה הכח לבצע פעולות שונות בשם מייפה הכח.

כמובן שחלה חובה על מיופה הכח לנהוג בנאמנות ובהתאם להוראותיו של מייפה הכח.

יפוי כח בלתי חוזר ניתן לטובת צד שלישי מסוים ביחס לנכס ספציפי ונועד להבטחת זכויותיו של אותו צד שלישי באותו הנכס, על כן תוקפו של יפוי הכח אינו ניתן לביטול אלא בהתאם לתנאים מסוימים שמכוחם ניתן ובהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים. למעשה, הרציונל שביצירת יפוי כח בלתי חוזר טמון בכך שזכויות הצד השלישי תלויים בו והצדדים מעוניינים להבטיח את מילוי התחייבויות מייפה הכח כלפי אותו צד שלישי.

מה ההבדל בין "יפוי כח בלתי חוזר" ליפוי כח "סטנדרטי"?

יפוי כח "סטנדרטי", שאיננו בלתי חוזר, ניתן לביטול על ידי מייפה הכח או שהוא בר ביטול בהיותו מוגבל בזמן או משום שמייפה הכח נפטר.

לעומת זאת, יפוי כח בלתי חוזר לא ניתן לביטול בקלות ותידרשנה פעולות משפטיות על מנת לבטלו, או בהינתן הסכמה של אותו צד ג' אשר לטובתו נחתם יפוי הכח. יתר על כן, תוקפו של יפוי כח בלתי חוזר ממשיך גם לאחר פטירתו של מייפה הכח והוא מחייב גם את יורשיו של מייפה הכח.


מה מטרות יפוי כח בלתי חוזר בעסקת נדל"ן?

בעת רכישת נכס נדל"ן הצדדים מייפים את כוחם של עורכי הדין בייפוי כח בלתי חוזר. המטרה מאחורי פעולה זו היא לאפשר לעורכי הדין לבצע פעולות שונות לגבי הנכס בשלבים השונים, עד לסוף התהליך והעברת הזכויות משם המוכרים לשם הקונים. פעולות אלו כוללות בין היתר רישום הערת אזהרה והתנהלות שוטפת אל מול הרשויות וטיפול ברישום הזכויות עצמן על שם הקונים. חשוב להבהיר, כי יפוי הכח ניתן לטובת נכס מסוים ולטובת צד מסוים.

מי מחזיק את יפוי הכח?

בעת ביצוע רכישת נכס יד שנייה, נהוג כי יפוי הכח מוחזק אצל עורכת הדין של המוכרים עד לקבלת התמורה הסופית בגין הדירה, סיום העסקה והשלמת הליך המכירה שאז יפוי הכח יעבור לידי הקונים.

Comments


bottom of page