top of page

מאמרים

כולם מדברים עליה אבל מהי בעצם "הערת אזהרה"?

מהי הערת אזהרה?

 

על פי סעיף 126 לחוק המקרקעין, הערת אזהרה היא הערה הרשומה במרשם המקרקעין ("הטאבו") בדבר קיומה של התחייבות בכתב, מאת בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין המסוימים עליהם רשומה ההערה עסקה, או לחילופין, להימנע מלעשות בהם עסקה.

 

רישום הערת אזהרה בטאבו נועד להזהיר ולהודיע לכל מי שמתעניין במקרקעין עליהם רשומה הערת האזהרה, כי קיימת התחייבות מצד בעל הזכות במקרקעין כלפי צד שלישי אחר ובכך, למנוע מבעל המקרקעין שהתחייב לעשות עסקה עם פלוני, לעשות עסקה סותרת עם אלמוני באותם המקרקעין (כאמור ללא הסכמתו של הקונה הראשון או ללא קבלת צו מבית משפט).

 

לפני רכישת נכס ובאמצעות בדיקת נסח טאבו תוכלו לבדוק את מצב הזכויות במקרקעין והאם מופיעות על המקרקעין הערות אזהרה. בין היתר, סוגי הערות אזהרה שתוכלו למצוא בנסח טאבו כוללים - הערת אזהרה בגין קיומה של משכנתא הרובצת על הנכס, הערת אזהרה בדבר צו לכינוס נכסים, הערת אזהרה לגבי צו הריסה, והערת אזהרה לגבי הגבלה במכירות או בהעברת הנכס.

מתי נרשמת הערת אזהרה?

 

במידה ואתם קונים דירה (או כל נכס נדל"ן אחר), מומלץ, כי מיד לאחר החתימה על חוזה רכישת הדירה תפנו ללשכת רישום המקרקעין בבקשה לרשום הערת אזהרה לטובתכם. הערת האזהרה תירשם כאמור על זכויותיו של הבעלים הרשום בנכס, וכל אחד שיעיין בנסח הטאבו יוכל לראות, כי רשומה הערת אזהרה לטובת בעל הערת האזהרה ובכך ימנעו עסקאות נוגדות. למעשה, הטאבו לא יאפשר עסקה נוגדת אלא במקרה שבו קיבל את הסכמת בעל הערת האזהרה, בכתב, לעסקה הנוגדת.

 

במידה ואתם מוכרים דירה, סביר להניח שהקונים יבקשו מכם לרשום הערת אזהרה על הדירה, כדי לוודא שהם מוגנים מפני מכירת הדירה לאחרים. שימו לב, כי כמוכרים, מומלץ להחזיק ביפוי כח למחיקת הערת האזהרה שנרשמה לטובת הקונה וזאת למקרה שבו הקונה יפר את הסכם המכר. עשו זאת על מנת להימנע ממצב בו הקונה ירשום הערת אזהרה לטובתו, יפר את התחייבויותיו כלפיכם, ולא יהא באפשרותכם למכור את הנכס לצד שלישי אחר.

כיצד רושמים הערת אזהרה?

 

כדי להגיש בקשה לרישום הערת אזהרה יש לפנות ללשכת רישום המקרקעין ולהגיש טופס בקשה בנוסח הקבוע בתקנות רישום המקרקעין הקרוי "בקשה לרישום הערת אזהרה" או "בקשה לרישום במקרקעין החתומה על ידי כל הצדדים". על הטופס להיות מאומת על ידי עורך דין טרם הגשתו. כמו כן, רישום ההערה כרוך בתשלום אגרה המהווה תנאי לטיפול בבקשה על ידי הטאבו.

bottom of page